Medezeggenschap op het Pascal College

Omdat de ZAAM-organisatie nogal groot is, is er een gelaagde structuur met zeggenschap op twee niveaus.

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

Hier zetelt, wettelijk gezien, alle zeggenschap. Afspraken over rechtspositie en begroting moeten hier bekrachtigd worden.

Locatie MedezeggenschapsRaad/Deelraad

In deze LMR worden zaken besproken die direct van invloed zijn op het onderwijs en de organisatie van de locatie. Denkt u daarbij aan de onderwijskundige doelstellingen en ontwikkelingen van de school, schoolregels, ARBO-beleid, ouderbijdrage, excursies of organisatie van de leerlingenzorg en de begroting. In de LMR zitten twee leerlingen, twee ouders, drie docenten en een lid van het onderwijsondersteunend personeel.

De huidige bezetting is:

 • Voor de leerlingen:
  Nora Swart
  Furkan Tari (OPO)
  Suzanne Anker
 • Voor de ouders:
  Dhr. J. de Jong
  Vacature
 • Voor het personeel:
  Dhr. A. de Jong  (voorzitter)
  Dhr. L. Westendorp
  Dhr. E. Harries (secretaris)
  Mevr. M. Twigt - de Vlas (OOP) 

OPO = Onderwijsplanraad Passend Onderwijs OOP = Onderwijs Ondersteunend Personeel

 

OuderResonansGroep (ORG)

De OuderResonansGroep (ORG) functioneert al sinds 2003 naar volle tevredenheid. Zij vergadert 4 maal per jaar. Er wordt naar gestreefd dat zoveel mogelijk alle leerjaren en alle typen onderwijs vertegenwoordigd zijn.
Aan het begin van het jaar wordt gericht gevraagd op de ouderavond van de brugklassen of er ouders in de ouderresonansgroep willen plaatsnemen. Als er meer gegadigden dan plaatsen zijn, voert de voorzitter een 'sollicitatiegesprek'. Eventueel wordt er geloot.

Dit systeem voldoet voor de ouderresonansgroep. Voor een medezeggenschapsraad moeten er echter vrije verkiezingen komen waarvoor iedereen zich kandidaat kan stellen.

Toch wil de directie van het Pascal College de ouderresonansgroep niet op laten gaan in de LMR. Zowel ouders als directie vinden dat deze groep (de ORG) een eigen en zinvolle inbreng heeft.
Wel vinden wij het belangrijk dat de ouders uit de LMR in de ouderresonansgroep een gesprekspartner hebben. Dit betekent dat iedere ouder zich kandidaat kan stellen voor de LMR, maar dat een van beide ouders die in de LMR wordt gekozen, aanwezig is bij de vergaderingen van de ouderresonansgroep. In ieder geval als daar voor de LMR belangrijke punten worden besproken.

Situatie in schema:

medezeggenschap

Aandachtgebieden voor de LMR

In de LMR komen allerlei onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de leerlingen en hun ouders, het personeel, de schoolorganisatie, enz. Het zijn zaken die voor het goed functioneren van de school met al haar geledingen een rol spelen.
Voor de ouders zijn dat met name de volgende onderwerpen:
onderwijs, communicatie, grondslagen/identiteit/profilering, de school als veilige en gezonde leer- en werkomgeving, middelen.
Bij de LMR gaat het vooral om zaken op de school zelf, die dus direct te maken hebben met de leerlingen en het onderwijs.